Online Course

เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

คอร์สเรียน

คอร์สเรียนออนไลน์ ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา

ปีการศึกษา 2567 / ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2566 / ภาคเรียนที่ 2

AS512
AS512 - คลินิกเวชศาสตร์ความงาม 2

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 1 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AS603
O = เมดิคัลสปาและกระบวนการฟื้นฟู

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 0 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AS508
J- การจัดการธุรกิจและกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 8 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AS507
E- ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 9 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AS506
G- ตจศัลยศาสตร์ในเวชศาสตร์ความงาม

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 5 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AS504
D - การใช้เลเซอร์และเครื่องมือแพทย์ในเวชศาสตร์ความงาม

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 9 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2566 / ภาคเรียนที่ 1

AA603
AA603 Seminar 1 - 2 สัมนาทางวิชาการ

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 8 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AS501
A = AS501 วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางตจวิทยา

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 19 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AA601
H = AA601 เวชศาสตร์ความงาม

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 14 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AS606
AS606 = Blepharoplasty การผ่าตัดตกแต่งเปลือกตาเบื้องต้น

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 15 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

CRMA 1
CRMA 1

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 8 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

CRMA 2
CRMA 2

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 9 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AA602
L = AA602 การแพทย์ทางเลือก

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 17 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AA503
C ชีวเคมีด้านโภชนวิทยา

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 15 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AA502
B การดำเนินชีวิตเพื่อสุขภาพสมบูรณ์

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 15 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AA505-8
D สรีรวิทยาของฮอร์โมน (วิทยาศาสตร์) และการให้ฮอร์โมนเสริม (เวชศาสตร์)

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 20 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AA501
A เซลล์วิทยาของความชรา

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 15 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AS511
AS511 คลินิกเวชศาสตร์ความงาม 1

AS511 คลินิกเวชศาสตร์ความงาม 1

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 33 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AS505
AS505 = การรักษาด้วยผลิตภัณฑ์สำหรับฉีดในเวชศาสตร์ความงาม

AS505 = การรักษาด้วยผลิตภัณฑ์สำหรับฉีดในเวชศาสตร์ความงาม

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 13 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AS503
AS503 = หัตถการและแนวทางการปฏิบัติตนตามแนวทางเวชศาสตร์ความงาม

AS503 = หัตถการและแนวทางการปฏิบัติตนตามแนวทางเวชศาสตร์ความงาม

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 15 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AS502
AS502 = โรคผิวหนังที่พบบ่อย

AS502 = โรคผิวหนังที่พบบ่อย

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 15 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AA608
Sport and Exercise Science

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 17 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AS602
Thread lift การร้อยไหม

การร้อยไหม

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 15 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2565 / ภาคเรียนที่ 3

Extra
Extra Course B14 ปี 64

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 1 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

Extra
Extra Course C6 ปี 63

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 1 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

Extra
Extra Course A1, A2 ปี 64

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 2 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

U - Supplement
U15 How to set up Nutrition Clinic

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 1 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AS605
R = Rhinoplasty การเสริมจมูกเบื้องต้น

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 15 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AS601
M = ศาสตร์แห่งความงาม โหงวเฮ้ง การถ่ายภาพ และการแต่งหน้า

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 12 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AA610
U = Supplements

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 17 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AA611
W = WEIGHT MANAGEMENT

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 22 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AA500
วีดีโอหลังเรียน ปรับพื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 20 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AA500
วีดีโอก่อนเรียน ปรับพื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 17 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2565 / ภาคเรียนที่ 2

AA606
K - Seminar 2 2565

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 4 บทเรียน
ลงทะเบียนเรียนฟรี

AA603/AA604/AA606
สัมมนา Proposal/Defend

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 6 บทเรียน
ลงทะเบียนเรียนฟรี

Research Training
โครงการทบทวน THESIS-IS

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 21 บทเรียน
ลงทะเบียนเรียนฟรี

AS508 = การจัดการธุร
การจัดการธุรกิจและกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 1 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AA606
( 2565 - AA606 Seminar 2 ) บทที่ 6 สรุปการวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ ผศ.นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ * เฉพาะ นักศึกษาที่เข้าเรียน ก่อนเวลา 09.30 น. *

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 1 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AA607
J13 - ธุรกิจคลินิก ( ส่วนของ คุณพีระยุทธ มั่งคั่ง ) เฉพาะ นักศึกษา Online CB 1 - 2

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 1 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AS504 - AS508
สำหรับคนเรียน Onsite และ Online วิชา D ,E ,G, J

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 29 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AS504
D - การใช้เลเซอร์และเครื่องมือแพทย์ในเวชศาสตร์ความงาม

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 9 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

5G2023
New Learning Force

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 3 บทเรียน
ลงทะเบียนเรียนฟรี

AS504
D - การใช้เลเซอร์และเครื่องมือแพทย์ในเวชศาสตร์ความงาม

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 1 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AS507
E- ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 16 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AS508
J- การจัดการธุรกิจและกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 13 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AS506
G- ตจศัลยศาสตร์ในเวชศาสตร์ความงาม

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 11 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AA602
L - การแพทย์ทางเลือก 2565

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 19 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AA607
J - การจัดการธุรกิจ และ กฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพ และ ความงาม 2565

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 15 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AA507 - AA510
G - เวชศาสตร์ชะลอวัย และ ฟื้นฟูสุขภาพ 2565

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 17 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AA506 - AA509
F - โรคสำคัญที่พบบ่อย 2565

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 16 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AA511 - AA512
E - ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์ 2565

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 18 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2565 / ภาคเรียนที่ 1


Extra Course

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 20 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AA603
Seminar 1 - ชะลอวัยและฟื้นฟูสขภาพ

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 13 บทเรียน
ลงทะเบียนเรียนฟรี

CRMA 2023
17P, SAT 27 & SUN 28 JAN 2024

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 1 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

CRMA 2023
16P, SAT 23 & SUN 24 DEC 2023

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 1 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

CRMA 2023
11A, SAT 25 & SUN 26 NOV 2023

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 1 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

CRMA 2023
10A, SAT 28 & SUN 29 OCT 2023

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 4 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

CRMA 2023
9I, SAT 23 & SUN 24 SEP 2023

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 3 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

CRMA 2023
8I, SAT 26 & SUN 27 AUG 2023

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 2 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

CRMA 2023
7I, SAT 22 & SUN 23 JUL 2023

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 1 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

CRMA 2023
6I, SAT 24 & SUN 25 JUN 2023

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 1 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

CRMA 2023
4B, SAT 27 & SUN 28 MAY 2023

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 2 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

CRMA 2023
5B, SAT 22 & SUN 23 APR 2023

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 3 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

CRMA 2023
2E, SAT 25 & SUN 26 MAR 2023

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 3 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

CRMA 2023
3B, SAT 25 & SUN 26 FEB 2023

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 3 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AA601
Aesthetic - ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 18 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AS501
วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางตจวิทยา

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 16 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AS502
โรคผิวหนังที่พบบ่อย

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 15 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AS503
หัตถการและแนวทางการปฏิบัติตนตามแนวทางเวชศาสตร์ความงาม

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 15 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AS505
การรักษาด้วยผลิตภัณฑ์สำหรับฉีดในเวชศาสตร์ความงาม

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 14 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AA501
เซลล์วิทยาของความชรา

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 17 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AA502
การดำเนินชีวิตเพื่อสุขภาพสมบูรณ์

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 15 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AA503
ชีวเคมีด้านโภชนวิทยา

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 16 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AA505-8
สรีรวิทยาของฮอร์โมน (วิทยาศาสตร์) และการให้ฮอร์โมนเสริม (เวชศาสตร์)

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 16 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2564 / ภาคเรียนที่ 3

ปีการศึกษา 2564 / ภาคเรียนที่ 2

CRMA 2022
CHAPTER 12 28-29 JAN

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 2 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

CRMA 2022
CHAPTER 11 24-25 DEC

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 3 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

CRMA 2022
CHAPTER 10 26-27 NOV

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 3 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

CRMA 2022
CHAPTER 9 29-30 OCT

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 3 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

CRMA 2022
CHARPTER 8 24-25 SEP

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 3 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

CRMA 2022
CHAPTER 7 27-28 AUG

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 2 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

CRMA 2022
CHAPTER 6 30-31 JUL

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 2 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

CRMA 2022
CHAPTER 5 25-26 JUN

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 2 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

CRMA 2022
CHAPTER 4 28-29 MAY

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 3 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

CRAM 2022
CHAPTER 3 23-24 APR

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 2 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

CRAM 2022
CHAPTER 2 26-27 MAR

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 3 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

CRAM 2022
CHAPTER 1 26-27 FEB

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 3 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AA602
การแพทย์ทางเลือก

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 17 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AA606
Seminar 2

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 5 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AA507-AA510
G เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 16 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AA506-AA509
F โรคสำคัญทางเวชศาสตร์ชะลอวัยฯ ที่พบบ่อย

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 19 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AA511-AA512
E วิธีวิจัยทางการแพทย์

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 17 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AA607
J การจัดการธุรกิจและกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 16 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2564 / ภาคเรียนที่ 1

BHRT Protocol
ปฐมนิเทศการเตรียมความพร้อมก่อนดูงานคลินิก 1 สิงหาคม 64

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 2 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AA505-8
สรีรวิทยาของฮอร์โมน (วิทยาศาสตร์) และการให้ฮอร์โมนเสริม (เวชศาสตร์)

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 16 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AA503
ชีวเคมีด้านโภชนวิทยา

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 17 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AA502
การดำเนินชีวิตเพื่อสุขภาพสมบูรณ์

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 15 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AA501
เซลล์วิทยาของความชรา

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 17 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AA601
เวชศาสตร์ความงาม

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 16 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AA603
Seminar 1

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 6 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2563 / ภาคเรียนที่ 3

ปีการศึกษา 2563 / ภาคเรียนที่ 2

CRMA 2021 12
CRMA 2021 12

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 1 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

CRMA 2021 11
CRMA 2021 11

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 1 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

CRMA 2021 10
CRMA 2021 10

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 1 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

CRMA 2021 9
CRMA 2021 9

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 1 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

CRMA 2021 8
CRMA 2021 8

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 1 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

CRMA 2021 7
CRMA 2021 7

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 1 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

CRMA 2021 6
CRMA 2021 6

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 1 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

CRMA 2021 5
CRMA 2021 5

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 1 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

CRMA 2021 1-2
CRMA 2021 1-2

-
 • > 10 ชั่วโมง
 • ·
 • 2 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

CRMA 2021 4
CRMA 2021 4

-
 • ชั่วโมง
 • ·
 • 2 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AA604/AA606
AA604/AA606 คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

 • > 10 ชั่วโมง
 • ·
 • 2 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

CRMA 2020
CRMA 2020

-
 • > 10 ชั่วโมง
 • ·
 • 10 บทเรียน
บุคคลทั่วไป

AA607
การจัดการธุรกิจและกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม

-
 • > 10 ชั่วโมง
 • ·
 • 15 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AA602
AA602 การแพทย์ทางเลือก

-
 • > 10 ชั่วโมง
 • ·
 • 16 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AA511/AA512
ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์

-
 • > 10 ชั่วโมง
 • ·
 • 18 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AA507/AA510
เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

-
 • > 10 ชั่วโมง
 • ·
 • 16 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

AA506/AA509
โรคที่มีความสำคัญทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

-
 • > 10 ชั่วโมง
 • ·
 • 16 บทเรียน
ลงทะเบียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2563 / ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2562 / ภาคเรียนที่ 1